fazan zec patka jarebica divlja guska
divlja macka
jazavac
kuna
prepelica
golub grivnas

O nama

Naziv lovišta

Lovište je ustanovljeno pod nazivom „Pančevački rit“.

Ustanovljenje lovišta

Lovište „Pančevački rit“ je ustanovljeno rešenjem Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede broj 324-02-00303/2-94-06, koje je objavljeno u „Službenom glasniku RS“ pod brojem br.45/97.

Položaj lovišta

Lovište „Pančevački rit“ se prostire šumama, zemljištem i vodom na delu teritorija koje pripadaju opštinama Palilula i Zvezdara, odnosno na području grada Beograda, glavnog grada Republike Srbije. U geografskom pogledu, lovište „Pančevački rit“ ima sledeći položaj (geografske koordinate): 20° 10` - 20° 40`istočne geografske dužine, 44° 50` - 45° 10` severne geografske širine

Granice lovišta

Lovište „Pančevački rit“ se nalazi na krajnjem jugozapadu Banata. Spoljne granice lovišta se poklapaju sa granicama opština Palilula i Zvezdara. Unutar lovišta granice se poklapaju sa granicama lovišta „Rit“.

Karta lovišta

Opis granica lovišta

Granica lovišta „Pančevački rit“ počinje u tački koja se nalazi na magistralnom putu Beograd-Zrenjanin kod kontrolnog punkta saobraćajne policije Padinska Skela i ide asfaltnim putem prema zapadu, zaobilazeći građevinsku zonu naselja Padinska Skela sa istočne, jugoistočne, južne i jugozapadne strane, odnosno izlazeći na put kojim dolazi do mosta na kanalu Crni Pretok.
Granica se odatle produžava kanalom Crni Pretok prema zapadu do prvog odvodnog kanala, te nastavlja istim pravcem kroz Široku baru kanalom Zatoka i dolazi do dvadeset prvog kilometra odbrambenog nasipa uz Dunav, do mesta zvanog „Čurovića rampa“ gde preseca nasip i pod pravim uglom dolazi do sredine toka reke Dunav.
Dalja granica lovišta „Pančevački rit“ ide nizvodno sredinom reke Dunav do granice između opština Palilula i Stari Grad, pa sve do granice sa opštinom Zvezdara. Granica se produžava između opština Zvezdara, Vračar, Voždovac, Grocka i Pančevo. Od ovog razvođa, granica lovišta „Pančevački rit“ ide granicom između opština Palilula, Pančevo, Opovo i Zrenjanin pa sve do tromeđe opština Palilula, Pančevo i Stara Pazova, odnosno do sredine toka reke Dunav, gde prateći tok Dunava ide nizvodno do granice lovišta „Rit“ (ušće Dunavca u Dunav) i konačno granicom lovišta „Rit“ dolazi do početne tačke.

Površina lovišta

Ukupna površina lovišta „Pančevački rit“ iznosi 39.390 hektara.

Struktura kopnenih i vodenih površina lovišta

Vrsta Površina %
Šume i šumsko zemljište: 1.016 hektara 2,6 %
Livade i pašnjaci: 1.900 hektara 4,8 %
Njive (oranice): 14.000 hektara 35,5 %
Bašte i vrtovi: 9.700 hektara 24,6 %
Voćnjaci i vinogradi: 812 hektara 2,0 %
Vode i bare: 1.000 hektara 2,5 %
Građevinsko zemljište: 1.921 hektar 2,6 %
Ostalo: 9.041 hektar 23,0%

Lovna i nelovna površina lovišta

Vrsta Površina %
Lovne površine: 17.916 hektara 45,5%
Nelovne površine: 21.474 hektara 54,5%
Obrazloženje izdvajanja lovnih i nelovnih površina
Područje ustanovljenog lovišta obuhvata pet seoskih naselja: Višnjica, Slanci, Dunavac, Kovilovo i Veliko Selo, dok su Veliki Mokri Lug i Mali Mokri Lug priznati kao prigradska naselja. Seoska gazdinstva koja su mala (0,58% hektara ukupne, odnosno 0,46% hektara obradive površine), bave se uglavnom proizvodnjom povrća za beogradsko tržište, dok je stočarstvo slabo zastupljeno. Opština Palilula je veliki industrijski centar ali i centar intenzivne poljoprivredne proizvodnje kao i prerade poljoprivrednih proizvoda. Glavni nosilac primarne proizvodnje je PKB sa osam proizvodnih gazdinstava i tri pogona za vršenje usluga. Poljoprivredni kombinat Beograd (PKB), koristi približno 14.000 hektara poljoprivrednog zemljišta. Pored ovakvog situacionog prikaza, prisutna je i tendencija opšte urbanizacije prostora lovišta izgradnjom divljih naselja, što sve zajedno doprinosi znatnom smanjenju lovne površine koja iznosi približno 18.000 hektara.

Orografski uslovi

Lovište obuhvata ravničarske terene, sa slabo izraženim mikro-reljefom između reka Dunav, Tamiš, kanala Karaš, odnosno obuhvata brežuljkaste terene u okolini sela Višnjica, Slanci, Veliko Selo, kao i u okolini Malog Mokrog Luga i Velikog Mokrog Luga.Prema konfiguraciji terena, nadmorskoj visini i mikro-klimi, lovište se može podeliti na dva dela (ekosistema):
 • Podunavski rit (gornji, severni deo lovišta)
 • Stepin lug (donji, južni deo lovišta)
Granična linija između ova dva ekosistema lovišta je reka Dunav.
Nadmorska visina
Najniže nadmorske visina je 70 metara.
Najviša nadmorska visina je 279 metara.

Hidrografski uslovi

Lovište je ispresecano kanalima koji ne presušuju u toku godine. Kako je severozapadna granica lovišta reka Dunav a istočna granica reka Tamiš, opšta hidrografska situacija je vrlo povoljna u ovim delovima lovišta. U ostalim delovima lovišta, hidrografski uslovi su nepovoljni (neophodna je izgradnja veštačkih pojilišta za divljač).

Pedološki uslovi

Geološku podlogu sačinjavaju deluvijalni i aluvijalni nanosi, koji su se u toku geološke istorije taložili kao sedimenti na tercijalnu glinu, tako da je podloga aluvijalna peskuša. Zastuljene su ritske crnice, gde je zemljište prilično duboko i sadrži dovoljno kreča, fosfora i drugih mineralnih materija. Prema karakteristikama, zemljište lovišta je veoma povoljno za zemljoradnju, odnosno kao baza dobrog prehrambenog potencijala u lovištu. Takođe je veoma povoljno i za šumsku vegetaciju.

Klimatski uslovi

U lovištima je zastupljena umereno-kontinentalna i kontinentalna klima (karakterišu je hladne zime i topla ali i sušna leta). Neposredna blizina velikih vodenih površina reka Dunav i Tamiš doprinose izravnjavanju klimatskih ekstrema jer u zimskom periodu deluju ublažujuće na jake mrazeve a leti utiču na letnje toplotne ekstreme snižavajući ih.
 • Prosečna godišnja temperatura vazduha 11,4°C
 • Prosečna temperatura u vegetacionom periodu 18,2°C
 • Najhladniji mesec februar 2,80°C
 • Najtopliji mesec juli – 39,4°C
 • Poslednji prolećni mrazevi mart – april
 • Prvi jesenji mrazevi oktobar-novembar
 • Prosečna količina padavina 643,1 mm
 • Sušni periodu u toku zime januar-mart
 • Sušni periodi u toku leta juli-avgust
 • Relativna vlažnost vazduha leti 62%
 • Relativna vlažnost vazduha zimi 89%
 • Prosečan broj dana pod snegom 26
 • Debljina snežnog pokrivača 20 cm
 • Ukupna insolacija u toku godine 2.140 časova
 • Prosečna dnevna insolacija 5,86 časova
Vetrovi se javljaju iz pravca jugoistoka (Košava -dominantan vetar), kao i sa severa i zapada.
Iz opisanih klimatskih uslova, vidi se da postoje dva kritična perioda za divljač
 • Zima (polja ostaju gola te za divljač nema ni hrane ni zaklona)
 • Kraj proleća i početak leta (maksimum padavina koji posebno negativno deluje na podmladak koji teško podnosi ekstremno vlažne, često i hladne dane a naročito noći).
Na osnovu klimatkih prilika, uslovi za opstanak divljači nisu najpovoljniji, te se korisnici lovišta moraju angažovati na poboljšanju uslova u lovištu, naročito u kritičnim periodima.

Vegetacija

Na površinama lovišta ravnomerno su zastupljene ratarske kulture u plodoredima (strna žita, kukuruz, krmno bilje – detelina i graorica i industrijsko bilje – šećerna repa, suncokret, soja, uljana repica. Travnih površina ima svuda po lovištu, najviše na zapuštenim njivama, duž puteva i na livadama. Šume su raspoređene u vidu manjih kompleksa, drvoreda, šibljaka i vrbaka. Najzastupljenije vrste su jasen, bagrem, topola i vrba. Barska vegetacija je prisutna pored otvorenih voda, bara i jako vlažnih livada.

Opšte ocene pogodnosti lovišta

Po obliku, lovište je nepravilnog – izduženog oblika i obuhvata prostor između reka Dunav i Tamiš, dok je u južnom delu otvoreno prema području Grocke i Voždovca.Prema površini, lovište spada u velika otvorena lovišta sa tendencijom smanjenja lovno-produktivne površine zbog opšte urbanizacije prostora.Orografski, hidrografski, pedološki i klimatski uslovi su povoljni. Prehrambeni potencijal je zadovoljavajući u toku vegetacionog perioda (neophodna dopunska zimska prehrana). Mir u lovištu (neophodan za divljač) je na granici zadovoljavajućeg.

Tip lovišta

Lovište „Pančevači rit“ je tipično ravničarsko lovište, gde se mogu uočiti dva podtipa lovišta:
 • Tipično ravničarsko područje (33.890 hektar)
 • Brežuljkasto lovište (5.500 hektara)

Plan uređivanja i održavanja lovišta i mere za sprečavanje šteta na divljači i šteta od divljači

Radovi na uređivanju i održavanju lovišta
Izgradnja i održavanje lovnih i lovno-tehničkih objekata u lovištu Početno stanje 01.04.2016. Planirano stanje 01.03.2016. Planirana izrada
Stabilna čeka – osmatračnica 200 205 5
Čeke na drvetu – godišnja 30 30 -
Hranilišta za krupnu divljač – godišnja 45 45 -
Solišta – godišnja 70 70 -
Hranilišta za sitnu divljač - godišnja 100 100 -
Pojilište 24 30 6
Lovačke kuće 1 1 1
Mesto za pregled i privremeno skladištenje odstreljene divljači 1 1 -
Mesto za pregled i privremeno skladištenje odstreljene divljači - 1 1
Lovačko udruženje je za ove projekte obezbedilo deo sredstava, dok će za ostatak neophodnih sredstava konkurisati kod Fonda za razvoj lovstva. Izgradnja planiranih, novih objekata se predviđa do kraja septembra, uz održavanje postojećih objekata
Stručno lice – upravnik lovišta je zadužen za određivanje lokacija za izgradnju novih lovnih i lovno-tehničkih objekata.
Stručno lice – upravnik lovišta, po određivanju lokacija, izrađuje skicu sa dimenzijama objekata i predračunom vrednosti, kao i kratko uputstvo za izradu objekata.
U ekonomsko – finansijskom delu GPGL, planiraju se sredstva za održavanje postojećih i izgradnju novih objekata.
Izgradnja lovno-proizvodnih objekata u lovištu i ograđivanje dela lovišta Početno stanje 01.04.2016. Planirano stanje 01.03.2016. Planirana izrada
Fazanerija i jarebičarnik kapaciteta 30.000 jednodnevnih pilića 1 - 1.5 Ha 1 - 1.5 Ha Rekonstrukcija 1.5 Ha
Prihvatilište za fazanske piliće 4 – 0,6 Ha 4 – 0,6 Ha -
Prihvatilište za poljsku jarebicu 1 – 0,6 Ha 1 – 0,6 Ha -
Ograđeni deo lovišta za intenzivno gajenje divlje svinje 1 – 0,25 Ha 1 – 0,25 Ha Proširenje 5,0 Ha
Izgradnja planiranih objekata se prediđa u roku važenja GPGL.
Stručno lice – upravnik lovišta je zadužen za određivanje lokacija za izgradnju lovno-proizvodnih objekata i ograđivanje delova lovišta na osnovu prethodne saglasnosti Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.
U ekonomsko – finansijskom delu GPGL, planiraju se sredstva za održavanje i izgradnju novih objekata.

Evidencija o izvršenim radovima i merama u lovištu

Lovište: „Pančevački rit“
Lovna godina: 2015/2016
Evidencija održavanja lovišta i objekata u lovištu
Obrazac E-2
Red.br. Naziv objekta Broj objekata Vrednost objekata Kratak opis radova Troškovi održavanja
1 2 3 4 5 6
1 Stabilna čeka 200 15.000 Redovno održavanje 0
2 Čeke na drvetu 25 1.500 Redovno održavanje 0
3 Hranilište za krupnu divljač 45 15.000 Redovno održavanje 0
4 Hranilište za sitnu divljač 100 1.000 Redovno održavanje 0
5 Solišta 70 500 Redovno održavanje 0
6 Pojilišta 25 2.000 Redovno održavanje 0
fazan zec patka jarebica divlja guska
divlja macka
jazavac
kuna
prepelica
golub grivnas
divlja svinja srndac lisica sakal